apokrifismosΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΤΟΥ «ΟΦΕΩΣ» 

ΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

Στην Αποκάλυψη διαβάζουμε « Και εβλήθη ο δράκων, ό ό¬φις ό μέγας ό αρχαίος, ό καλού¬μενος Διάβολος καί ό Σατανάς, ό πλανών την οικουμένη όλην, εβλήθη εις την γήν, καί οι άγγε¬λοι αυτού μετ' αυτού εβλήθησαν»('Αποκ. ΙΒ' 9).
Στην πάλη του με τον αρχάγ¬γελο Μιχαήλ, ό Σατανάς νική¬θηκε καί έτσι, αυτός ό «δράκων, ό όφις ό μέγας, ό καλούμενος Διάβολος», ρίχτηκε στη γη ηττη¬μένος, μαζί με όλες τίς σκοτει¬νές του δυνάμεις. Δε θα πάψει, ωστόσο, ποτέ, να επιχειρεί τον πόλεμο κατά του Θεού, στο πρόσωπο των ανθρώπων. Καί μόλις ό Θεός έπλασε τους πρώ¬τους ανθρώπους, έγινε κιόλας, ή πρώτη έφοδος. «Χτύπησε» ό Σα¬τανάς με τη μορφή του φιδιού. Καί πώς τα κατάφερε; Γνωστό το τέχνασμα του με την υπό¬σχεση της ισοθείας. «Καί έσεσθε ως θεοί»! Αυτό ήταν το ευαγγέλιο του «όφεως». Αυτή ήταν ή γοητευτική υπόσχεση του Σατανά. Καί ή αυτονομία αυτή του ανθρώπου, υπήρξε καί ή κατα¬στροφή του.
Από τότε, ό «όφις ό αρχαίος», θ' αντιστρατεύεται για πάντα το έργο του Θεού. Ότι κακό πια θα γίνεται στον κόσμο, θα είναι έργο του Διαβόλου. Ό πόλεμος του Σατανά θα ενταθεί μετά την ενανθρώπηση καί τη σταυρική θυσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, διότι «Σταυρόν γαρ ύπομείνας δι ημάς, θανάτω θάνα¬τον ώλεσεν». Θα ξεσηκώσει καί διωγμούς ενάντια στην Εκ¬κλησία καί τους χριστιανούς, καί θα ζητήσει «ίνα αυτήν ποταμοφόρητον ποίηση» (Άποκ. ΙΒ' 15). Για τριάμισι χρόνια θα την έχει βουτηγμένη στα αίματα των μαρτύρων.
Όπως ό Χριστός έχει το δικό Του ευαγγέλιο —το ευαγγέλιο της σωτηρίας—καί ό «όφις» έχει το δικό του, της καταστροφής καί τίς απώλειας. Ως «αρχαίος» πού είναι, χρησιμοποίησε όλες τίς μεθόδους. Ειδωλολατρία, α¬ποκρυφισμό, σατανισμό, μαγεία, μαντεία, αστρολογία, γκουρουισμό, «νέα εποχή», μαγγανεία, παγανισμό (νεοειδωλολατρία), θεοσοφία, γνωστικισμό, καί κά¬θε σκοτεινή καί αντίθεη πολεμική. «Ει παρεχωρείτο ως θέλει πολεμείν, πάντας αν ηφάνισε», λέγει ό άγιος Μακάριος ό Αιγύ-πτιος. Εάν, δηλαδή, του παρα¬χωρούσε την αδεία ό Θεός καί τον άφηνε ελεύθερο να ενεργεί, θα εξαφάνιζε τους πάντες.
Ωστόσο, μέρα καί νύχτα, «του σκότους ό προστάτης», συνεχί¬ζει τη σατανική του δράση με κάθε πονηρό τρόπο, φανερό καί μυστικό. Παλιά του τέχνη, να υποκινεί κάθε κακό στον κόσμο, καί να κρύβεται. Αφήνει τους ανθρώπους να ψάχνουν, για να τον βρουν. Στην αφάνεια του, είναι τόσο γοητευτικός. Με τον αποκρυφισμό καί τίς διαχρονι¬κές εκδηλώσεις του, προκαλεί τους ανθρώπους στην ανεύρεση του, σαν να πρόκειται για κά¬ποιο μεγάλο θησαυρό! Τα κατα¬φέρνει να παρουσιάζει όμορ¬φους κόσμους, αγνώστους καί ελκυστικούς, ώστε να ψάχνουν με πρακτικές καί τελετουργίες ν' ανακαλύψουν τη μυστική γνώση σχετικά με τον άγνωστο κόσμο των πνευμάτων καί των δυνάμεων του σύμπαντος. Για αυτό καί αναζητούν αρχαία αποκρυφιστικά βιβλία, πού θα τους χαρίσουν την απόκρυφη γνώση καί την «επιστήμη» των άγνωστων μυστηρίων του σύμ¬παντος.
«Έτσι ασχολούνται με τίς "μυστικές επιστήμες", με τη θε¬ωρία καί την πράξη των φαινο¬μένων, πού δεν μπορούν να ε¬ρευνηθούν με βάση τους νό¬μους, πού μας είναι μέχρι σήμε¬ρα γνωστοί. Ισχυρίζονται ακό¬μη πώς τα φαινόμενα αυτά μπο¬ρούν να "μεθοδευτούν" με "από¬κρυφες τεχνικές", δηλαδή με μεθόδους, πού δεν είναι προσι¬τές στους συνηθισμένους αν¬θρώπους καί στην επιστημονική ερευνά» (π. Αντωνίου 'ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ: «Αποκρυφισμός -Γκουρουϊσμός -«Νέα Εποχή»).
Ή «Νέα Εποχή», για την ο¬ποία γίνεται τόσος λόγος, καί πού την οραματίζονται «Νέα» καί ελπιδοφόρα, δεν είναι καθ¬όλου «Νέα»• αλλά πρόκειται για την εποχή, την πολύ παλιά καί σκοτεινή και μαύρη, που την προετοιμάζει ό Σατανάς με τον Αντίχριστο του.
«Ή "Νέα Εποχή" είναι δίκτυο παραθρησκευτικών οργανώσε¬ων σ' όλο τον κόσμο. Το αποτελούν οργανώσεις ινδουιστικές, βουδιστικές, γκουρουιστικές, νεογνωστικές, ψυχολατρείες, "θετική σκέψη", μασονία, θεοσο¬φία, νεοειδωλολατρία, νεοσατανισμός, μαγεία, αστρολογία, υ¬πνωτισμός, πνευματισμός, σουφισμός, "εναλλακτικές θεραπεί¬ες", κ.α. Τον σκληρό πυρήνα της Νέας Εποχής αποτελούν ολοκληρωτικού χαρακτήρας ομά¬δες, πού αποκρύπτουν τους πρα¬γματικούς των σκοπούς καί δ¬ρουν πίσω από ένα παραπλανη¬τικό προσωπείο. Όλες αυτές τίς οργανώσεις ενώνουν κοινοί στό¬χοι καί κοινή αντίληψη, την οποία αντλούν από τίς ανατο¬λικές θρησκείες καί τον αποκρυ¬φισμό» (τι. Αρσένιος Βλιαγκόφτης: «Σύγχρονες αιρέσεις»).
Ή «Νέα Εποχή» έγινε συνώ¬νυμο σύνθημα της παγκοσμιοποιημένης εποχής μας, καί αυ¬τής ακόμα της πολιτικής. Το γε¬γονός είναι ότι, μοναδικός σκοπός της κίνησης αυτής είναι ή ακύρωση του Ευαγγελίου του Χριστού καί ή επικράτηση του αιώνιου εχθρού του Θεού, δη¬λαδή, του Σατανά. Ειδικότερος στόχος είναι ή εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κυβέρνησης καί μιας παγκόσμιας θρησκείας, πού στην πραγματικότητα θα εί¬ναι δαιμονική θρησκεία Να προσέξουμε όλοι, γιατί το πνεύμα του αποκρυφισμού μεταδί¬δεται καί σ' αυτά τα παιδιά μέ¬σον ειδικών «παιδικών» δήθεν βιβλίων —όπως αυτά του «Χάρρι Πότερ»—-καί πλήθος άλλων.
Μέσα στον πλουραλισμό των αποκρυφιστικών καί ξενόφερ¬των Ιδεών, ή φωνή του θείου Παύλου, είναι τόσο ασφαλιστι¬κή: «Βλέπετε μη τις υμάς εσται ό σιαλαγωγών δια της φιλοσοφίας καί κενής απάτης, κατά την παράδοσιν των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου καί ου κα¬τά Χριστόν»


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ