diabasmaΥπήρξαν στιγμές πού άκούσαμε άπό παιδιά - κυρίως έφήβους -μέ τόνο άντιδραστικό νά λένε: «Οί γονείς μου μέ πιέζουν νά διαβάζω. Κάθε μέρα όλο γι’ αύτό μοΰ λένε. Πείτε τους νά μή μοΰ ξαναμιλήσουν γιά τό διάβασμα. Καί έγώ τότε θά διαβάσω μέ όρεξη άπό μόνος μου...».

Υπήρξαν καί άλλες περιπτώσεις πού τό παιδί κλείστηκε στό δωμάτιό του όσες ώρες ήθελαν οί γονείς του κάνοντας πώς διαβάζει, γιά νά άποφύγει τήν γκρίνια καί τή μουρμούρα τους. Καί τό άποτέλεσμα; Υποκριτική ύπακοή μέ ψεύτικο διάβασμα καί μέ συσσωρευμένη άντίδρα-ση στις ψυχές τών παιδιών έφεραν μηδαμινά άποτελέσματα στήν άπόδοση στό σχολείο.

Ή μελέτη τών παιδιών μας.

Η σχολική τους μελέτη: θέμα σοβαρό. Ποιά θέση θά πάρουμε;

Κατ’ άρχήν δέν θά πρέπει νά άδιαφο-ρήσουμε γιά τό καθήκον τής μελέτης τών παιδιών μας. Ή άγάπη έπιβάλλει νά σταθούμε δίπλα στά παιδιά μας μέ ιδιαίτερη λεπτότητα καί φροντίδα.

Υπάρχουν παιδιά πού έχουν μέσα τους έμφυτη ισχυρή τήν όρμή πρός τή γνώση καί τή μελέτη. Σέ λίγο χρόνο κατανοούν πολλά, άποδίδουν γρήγορα, άριστεύουν. Στήν περίπτωση αύτή μήν έπαναπαυόμαστε. Πάντα ύπάρχουν περιθώρια τελειοποιήσεως τής γνώσεώς τους.

Ύπάρχουν καί άλλα παιδιά πού άδυνατοϋν νά συγκεντρωθούν, δέν άγαποϋν τό διάβασμα, είτε γιατί βρίσκονται στήν ήλικία τών μεγάλων περισπασμών, τής έφηβείας, είτε γιατί έχουν πληγωθεί μέ άπαξιωτικά λόγια άπό συμμαθητές τους, πιθανόν καί άπό δασκάλους - καθηγητές,

ή θεωρούν ότι έχουν άδικηθεΐ στούς βαθμούς. Ή ένδεχομένως συμβαίνει νά έχουν περισσότερη κλίση σέ πρακτικότερα έργα.
Όλα αύτά πρέπει νά τά γνωρίζει ό γονιός καί άνάλογα μέ τήν ήλικία, τις ιδιαιτερότητες καί τις άνάγκες τού παιδιού νά τού συμπαρίσταται καί νά τό βοηθεΐ.

Γενικά χρειάζεται νά έμπνεύσουμε στά παιδιά μας ότι ή μαθητική ζωή είναι περίοδος άποκτήσεως γνώσεων καί γενικότερα «παιδείας». Ή παιδεία είναι «τό πρώτιστον τών παρ’ ήμΐν άγαθών», μάς λέγει ό άγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος. Δηλαδή τό πρώτο άπό τά έπίγεια άγαθά, πού καλείται ό άνθρωπος νά άποκτήσει είναι ή μόρφωση, ή γνώση, ή παιδεία!... Δέν θά πρέπει νά συνδέουμε στά παιδιά μας τή χαρά τού κόπου τής μελέτης μέ τήν ύψηλή άπαραίτητα βαθμολογία. Άς άφήσουμε τόν βαθμό στήν κρίση τού δασκάλου. Στό παιδί άς μένει ή αίσθηση: «Μελετώ γιά νά μορφωθώ. Μορφώνομαι γιά νά βοηθήσω τόν έαυτό μου καί όλο τόν κόσμο». Αύτό άς είναι ή χαρά τού παιδιού. Επομένως όταν τό παιδί μάς φέρνει χαμηλή βαθμολογία σέ κάποιο μάθημα, μήν τό άπογοητεύουμε. Αλλά καί τό άλλο χρειάζεται προσοχή: Οί έπιτυχίες στήν τάξη όταν συνοδεύονται μέ πολλούς έπαίνους άπό τούς γονείς, καταστρέφουν τήν εύγένεια τής ψυχής των παιδιών μας, γιατί καλλιεργούμε - άθέλητα ίσως - τόν έγωισμό τους.

Ακόμη άς δημιουργήσουμε - όσο είναι δυνατόν στό σπίτι μας - κατάλληλη άτμόσφαιρα τήν ώρα πού τό παιδί μας μελετά. Πώς νά άφοσιωθεί στό διάβασμα, όταν μέσα στό σπίτι άκούγονται φωνές, γκρίνιες, διαπληκτισμοί, ή όταν ή τηλεόραση στό σαλόνι άκούγεται δυνατά ή άλλος φωνάζει έκνευρισμένος στό τηλέφωνο;

Νά σεβαστούμε τήν ώρα τής μελέτης τών παιδιών μας κάνοντας ήσυχία. Παρόντες καί στά διαλείμματά τους μέ έναν ένθαρρυντικό λόγο έλπίδας, κυρίως όταν μελετούν δύσκολα μαθήματα ή βρίσκονται σέ περίοδο διαγωνισμάτων ή έξετάσεων πανελληνίων. Καί όταν δέν έχουν όρεξη γιά μελέτη, μήν πιέζουμε τά παιδιά καί μήν τά άγχώνουμε. Στά μικρότερα παιδιά έπιβάλλεται βέβαια μιά λογική αύστηρότητα, γιατί άν στό Δημοτικό Σχολείο μείνουν τά παιδιά άκαθοδήγητα καί έλεύθερα ώς πρός τή μελέτη τους, οπωσδήποτε θά στραφούν στό παιχνίδι. Στήν ήλικία τής έφηβείας νά προσπαθούμε μέ ήρεμία καί μέσα σ’ ένα κλίμα έλευθερίας νά πείθουμε τά παιδιά στό καθήκον τής μελέτης προβάλλοντάς τους καί πρότυπα συνομηλίκων φίλων τους μέ ισχυρή θέληση πού πάλεψαν καί νίκησαν στό θέμα «μελέτη».

Μή λησμονούμε τό πρώτιστο: Νά μάθουμε τά παιδιά μας άπό τή μικρή ήλικία νά ύψώνουν τά βλέμματά τους στό Θεό! Νά ζητούν άπό Εκείνον, τήν πηγή τής άληθινής Σοφίας, φωτισμό καί θεία Χάρη. Πόσο έμψυχωτικό είναι νά μάθουν κάθε μέρα νά παίρνουν καί ένα δυνατό σύνθημα μέσα άπό τήν προσωπική τους μελέτη τής Αγίας Γραφής!...

«Διάβασες τά μαθήματα σου;»

Ερώτημα πρός τά παιδιά μας πού κρύβει ένδιαφέρον δυνατό. Αλλά δέν μάς συμφέρει νά τό άπευθύνουμε έντονα καί συχνά.

Ας τά βοηθήσουμε καί έφέτος περισσότερο μέ τήν άπαλή συμπαράστασή μας καί τή θερμή μας άδιάλειπτη προσευχή.

Δώσε, Κύριε, στά παιδιά μας, πού ζοΰν σέ έποχή μεγάλων άναστατώσεων καί περισπασμών, συγκέντρωση νοΰ καί διάθεση μελέτης ώστε νά άνακαλύπτουν μέσα άπό τόν κόπο τής μελέτης τήν Ωραιότητα καί τήν Αλήθεια, πού είσαι Εσύ! 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ