Τις περισσότερες φορές οι γονείς άνησυχοΰν και άγωνιοΰν μέ τά συμπτώματα πού παρουσιάζει το παιδί τους• συμπτώματα, πού σαφέστατα παραπέμπουν στον έθισμό και τήν έξάρτηση ει'τε σέ ούσίες είτε σέ βιντεοπαιχνίδια. Και καταφεύγουν σέ ειδικούς και άναρωτιοΰνται πώς προέκυψε αύτό τό κακό στό δικό τους παιδί. Κι όμως δέν είναι λίγες οι περιπτώσεις πού αύτοι οι ίδιοι έστρωσαν τό δρόμο γιά μιά τέτοια έξάρτηση του παιδιού τους είτε συνειδητά είτε άσυνεί- δητα.
Κι αύτό, γιατί όχι μόνο δέν έμαθαν στό παιδί τους ότι πριν άπό τόν έξωτερικό έθισμό και τήν έξάρτηση προηγείται ή έσωτερική έξάρτηση σέ κάτι, άλλά βοήθησαν και έξήρτησαν τό παιδί τους πρώτα έσωτερικά, γιά νά φθάσει κατόπιν αύτό νά έκδηλώνει και δείγματα έξωτερικης έξαρτήσεως. Πώς συμβαίνει αύτό;
Αρκετοί γονείς μεγαλώνουν και άνατρέφουν τό παιδί τους ποτίζοντας ύπερβολικά τό έγώ του. Νομίζουν ότι τό παιδί τους είναι τό κέντρο τού κόσμου, άκριβώς έπειδή είναι παιδί τους. Και αύτή ή άντίληψη περνά σιγά - σιγά και στό παιδί. Κι έτσι αύτό γίνεται άνίκανο νά δεχθεί μιά άποτυχία και άρκετά ρηχό γιά ν’ άνακαλύψει τήν πραγματική άξία πού κρύβει βαθιά μέσα του. Πόσο μεγάλο λάθος κάνουν οι γονείς, όταν μαθαίνουν στά παιδιά τήν αύταρέσκεια και τήν ψεύτικη έπώνυμη άκριβή ομορφιά τών ρούχων και τών έπιταγών της μόδας! Τά συνηθίζουν έτσι στή ματαιότητα άπό πολύ μικρά. Τά στραβομαθαίνουν διδάσκοντάς τα ότι άξία δέν έχει αύτό πού είσαι άλλά τό έπώνυμο ρούχο πού φοράς. Κι έτσι τά κάνουν κούφια έσωτερικά, κενά άπό βάθος και μέ λανθασμένα κριτήρια περι ομορφιάς και πραγματικής άξίας στή ζωή. Τά συνηθίζουν νά είναι έξαρτημένα άπό μικρά στις έπιταγές της μόδας, στήν άνάγκη ν’ άρέσουν και νά φορούν έπώνυμα ρούχα• μέ άποτέλεσμα νά μένουν τελείως άνυποψίαστα γιά τήν άξία πού κρύβει κάθε άνθρωπος μέσα του, άνεξάρτητα τού τί φοράει η πόσο όμορφος έξωτερικά είναι.
’Άλλοτε πάλι τούς μαθαίνουν άπό μικρή ήλικία μέ τό παράδειγμά τους νά κάνουν ό,τι τούς άρέσει. Αύτό δέν κάνουν και οι γονείς; συλλογιέται τό παιδί. Ό,τι τούς άρέσει! Όταν έχει ποδόσφαιρο, τόν μπαμπά δέν τόν νοιάζει τίποτε άλλο. Ούτε κανάλι φυσικά άλλάζει, ούτε τηλέφωνο σηκώνει, ούτε σημασία δίνει σέ κανέναν... Και θά μπορούσε κανεις νά άναφέρει πάμπολλα τέτοια παραδείγματα γονεϊκης συμπεριφοράς, στά οποία οι ίδιοι μέ τό παράδειγμά τους έδειξαν τήν έξάρτηση ώς τρόπο ζωης στά παιδιά τους, άφού σύνθημα ζωης είχαν τό «κάνε ό,τι σού άρέσει».
Άς προσέξουν οι γονείς, γιατι τό παράδειγμα είναι ο καλύτερος δάσκαλος τών παιδιών τους. Άς προσέξουν, γιατί, άν δέν διδάξουν μέ τό παράδειγμα και τό λόγο τους τά παιδιά τους ότι άξία στή ζωή δέν είναι νά περνάω καλά, άλλά νά θυσιάζω τόν έαυτό μου η κάτι πού μού άρέσει γιά τούς άλλους, τότε έχουν πολλές πιθανότητες νά δούν τό παιδί τους σέ κάποιο κέντρο άπεξάρτησης είτε ούσιών είτε τών πιό σύγχρονων έξαρτήσεων, τών βιντεοπαιχνιδιών.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ