Είναι δύσκολη ή εποχή μας! Έχει πολλούς γκρεμούς, πού μπορεί να τσακίσουν το παιδί καί να το απογοητεύσουν. Να το τραυματίσουν καί να το οδηγήσουν άπελπισμένο να κλειστεί στον έαυτό του. Γι’ αύτό καί πιο πολύ σήμερα άπο κάθε άλλη εποχή έχει τήν άνάγκη καί τή συμπαράσταση των γονέων του• αύτών πού πιο πολύ άπο κάθε άλλον θα πρέπει να σταθούν δίπλα του έτοιμοι να το βοηθήσουν σέ Οποιο πρόβλημά του. Καί αισθάνεται το παιδί αύτή τήν άγάπη τους. Αντιλαμβάνεται καί κοινωνεί τα ενδιαφέροντά τους. Γι’ αύτο καί οι γονείς θα πρέπει ενδιαφέροντά τους να κάνουν καί να έχουν τα ενδιαφέροντα τού παιδιού τους• καί μέριμνά τους, μέσα στίς τόσες άλλες, τίς μέριμνες, τίς κλίσεις καί τίς ενασχολήσεις τών παιδιών τους.
Είναι πάρα πολύ σημαντικο να παρακολουθούν οι γονείς τα ενδιαφέροντα, τίς κλίσεις καί τίς ενασχολήσεις τού παιδιού τους, ενθαρρύνοντάς το σέ ο,τι πραγματικά έχει άξία καί άποβαίνει προς οφελός του να μαθαίνουν άπο το ι'διο μέσα άπο τή διαλογική σχέση, πού πάντα θα πρέπει να επιδιώκουν, τα ενδιαφέροντά του, τίς επιλογές καί τίς προτιμήσεις του σέ κάθε φάση της άνάπτυξής του.
Μέλημά τους θα πρέπει να είναι πάντα κάτι να θέλει το παιδί τους. Κάτι να επιδιώκει. Για κάτι να άγωνίζεται. Καί άντίθετα να άνησυχούν καί να άπορούν, οταν παρατηρούν οτι το παιδί τους παραιτείται άπο Ολα. Άς προβληματισθούν πολύ Οταν παρατηρούν έλλειψη ενδιαφερόντων καί επιδιώξεων εκ μέρους τού παιδιού τους για ολα. Τα σύγχρονα βιντεοπαιχνίδια μερικές φορές γεννούν μια τέτοια παραίτηση άπο οποιαδήποτε επιδίωξη της ζωης, καί άλλες φορές λειτουργούν σαν καταφύγιο στα άτομα εκείνα πού για διάφορους εσωτερικούς η εξωτερικούς λόγους δέν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον, πόθο η Οραμα. ’Εδώ άκριβώς εντοπίζεται καί ή καίρια καί σωστική πολλές φορές παρέμβαση τών γονέων: να παροτρύνουν, να ενισχύουν το παιδί τους σέ οτιδήποτε θέλει καί το ενδιαφέρει, αν αύτο δέν είναι γι’ αύτό βλαπτικό να οικοδομούν ενα κλίμα εμπιστοσύνης στήν κρίση του καί τις ίκανότητές του να του συμπαρασταθούν καί να του μάθουν έτσι να μάχεται, να άγωνίζεται καί να διεκδικεΐ αύτα πού θέλει καί του άρέσουν.

Ακόμη κι αν δέν βλέπουν κάτι τέτοιο άπό τό ίδιο τό παιδί τους, ας του άνοίγουν οί ίδιοι διαρκώς ορίζοντες καί ενδιαφέροντα. Να τό βοηθήσουν να άναπτύξει τίς όποιες δεξιότητές του. Ειδικά ή εφηβεία είναι μια ηλικία δύσκολη καί συναισθηματικα άσταθής, κατα τήν οποία πολλοί νέοι για διάφορους λόγους οδηγούνται σταδιακα στήν κατάθλιψη καί συνεπακόλουθα στήν παραίτηση άπό οποιαδήποτε επιδίωξη η ενδιαφέρον της ζωής.
Έκεΐ θα πρέπει να συμπαρασταθούν οί γονείς πρωτίστως. Να επικροτήσουν καί να συμμαχήσουν μέ οποιαδήποτε άγωνιστική προσπάθεια του παιδιου τους για οποιοδήποτε θέμα. Να τού ενισχύσουν καί διευρύνουν τό όποιο όραμά του. Να τού δημιουργήσουν κίνητρα, για να μήν παραιτηθεί άπό τίς επιδιώξεις του. Ποτέ να μήν τό άποθαρρύνουν καί φυσικα ποτέ να μή στραγγαλίσουν τα όνειρα τού παιδιού τους. Γιατί δέν είναι λίγες οί φορές πού οί γονείς άδυνατούν ν’ άφουγκρασθούν τα όνειρα καί τίς βλέψεις τών παιδιών τους, επειδή παραμένουν εγκλωβισμένοι στα όνειρα πού έχουν οί ίδιοι για τό παιδί τους. Όνειρα, πού τίς περισσότερες φορές είναι η δικές τους άπωθημένες καταστάσεις καί άνεκπλήρωτα σχέδια, η προβολή τού δικού τους εγώ, της μεγαλομανίας καί τού εγωισμού τους πάνω στό ιδιο τους τό παιδί.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ