Γιά όσους άμφιβάλλουν, άποροΰν η και άρνοΰνται τον όρο του έθισμοΰ και της έξαρτησιογόνου δράσεως των βιντεοπαιχνιδιών στήν καθημερινή ζωή τών άτόμων, πού άφήνονται και παρασύρονται στο σαγηνευτικό κόσμο τους, άφήνουμε τούς Ίδιους τούς χρήστες νά καταθέσουν τις δικές τους μαρτυρίες. Μαρτυρίες πού περιγράφουν άπ’ τή μιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο τό παιχνίδι έπηρεάζει τή ζωή τους και τούς συναρπάζει, και άπ’ τήν άλλη έκθέτουν μέ σαφήνεια και τά προβλήματα πού τούς δημιουργεί.
Στήν έρευνα πού προαναφέραμε και πού διενήργησε τό Πανεπιστήμιο τοΰ Γκέτεμποργκ της Σουηδίας γιά λογαριασμό τοΰ Σουηδικοΰ Κόμβου Άσφαλοΰς Διαδικτύου τήν άνοιξη τοΰ 2007 και ή όποία βρίσκεται άναρτημένη στήν άντίστοιχη ιστοσελίδα τοΰ Ελληνικοΰ Κόμβου , βρίσκουμε συνταρακτικές όμολογίες άνθρώπων πού έζησαν τό πρόβλημα στήν καθημερινότητά τους. Οι δέκα έφηβοι πού άσχολοΰνταν σέ μεγάλο βαθμό μέ τό διαδικτυακό παιχνίδι ύπόδυσης ρόλων (MMORPG) “Worl d of warcraft’’, δίνουν τις προσωπικές τους μαρτυρίες, σχετικά μέ τόν τρόπο πού τό παιχνίδι έπηρεάζει τή ζωή τους και σταδιακά τούς έθίζει δημιουργώντας τους ποικίλα προβλήματα.

Τό πρώτο πρόβλημα πού καλοΰνται νά άντιμετωπίσουν και γιά τό όποίο έγινε ήδη λόγος, είναι ή μεγάλη δέσμευ ση τοΰ προσωπικοΰ τους χρόνου . Δέσμευση πού φτάνει σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά τούς στερεί άκόμα και τά άπολύτως άπαραίτητα, όπως είναι τό φαγητό. Οι ύπόλοιποι συμπαίκτες δέν μποροΰν νά περιμένουν κάποιον πού διακόπτει γιά φαγητό! Αύτό έχει ώς συνέπεια ή έξάρτηση και ό έθισμός στό παιχνίδι νά έπηρεάζει σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες τών παικτών , κάτι πού άρκετές φορές όδηγεί σέ προβλή ματα ύγείας λόγω άφενός τοΰ καθιστικοΰ τρόπου ζωης και άφετέρου της κακης διατροφής πού όδηγεί στήν παχυσαρκία. Μοιραία έπέρχονται έξ άφορμης τοΰ παιχνιδιοΰ τσακωμοί και συγκρούσεις μέ τούς γονείς, οι όποίοι τις περισσότερες φορές ένώ άντικρίζουν τό πρόβλημα τοΰ έθισμοΰ, ταυτόχρονα άδυνατοΰν νά τό κατανοήσουν σέ όλη του τήν έκταση και πολύ περισσότερο στή γενεσιουργό του αιτία.
Ό Edward λέει μεταξύ άλλων: «Είναι κάτι πού οι γονείς μου ποτέ δέν κατάλαβαν. Δέν είναι άρκετό νά παίξεις γιά μιά ώρα. Σέ αύτό το διάστημα δέν προλαβαίνεις νά “μπεις” κάν στό παιχνίδι. Χρειάζονται τουλάχιστον τρεις ώρες γιά νά παίξεις έστω και λίγο». Και βέβαια ή λύση στό πρόβλημα είναι σχεδόν μονόδρομος: οι ήσυχες ώρες της νύχτας. Τότε πού ούτε οι γονείς ούτε κάποιος άλλος θά θελήσουν νά άποσπάσουν τόν παίκτη άπ’ τό παιχνίδι. Έτσι άρχίζουν τά ξενύχτια. Ό Edward συνεχίζει περιγράφοντας πως αύτός και ένας φίλος του συνήθιζαν νά μένουν ξύπνιοι μέχρι άργά, άκόμη κι άν έπρεπε νά πάνε στό σχολείο τήν έπόμενη μέρα. «Μερικές φορές ό Willie κι έγώ ήμασταν ξύπνιοι μέχρι τις δύο η τρείς τό πρωι παίζοντας. Τήν άλλη μέρα είχαμε σχο-λείο και ένιωθα πολύ κουρασμένος».

Οι παίκτες παραδέχονται έπίσης ότι παραμελούν τά μαθήματά τους έξαιτίας τού παιχνιδιού. Οι ίδιοι όμολογούν ότι θά είχαν πολύ καλύτερες έπιδόσεις, άν δέν έπαιζαν τόσο πολύ. Ό John λέει: «Είχα ένα συμμαθητή στήν πρώτη τάξη πού ξεκίνησε νά παίζει τό «World of warcraft» και τού άρεσε πολύ. Ήρθε στό σχολείο τή μισή χρονιά και μετά σταμάτησε τελείως νά έρχεται. Σταμάτησε τό σχολείο! Τό παιχνίδι ήταν πιό σημαντικό άπ’ τις σπουδές του»! Άλλη μαρτυρία παιδιού μιλάει γιά παίκτη πού έχασε τή χρονιά του στό σχολείο, έπειδή έπαιζε τό παιχνίδι.
Ένα άλλο στοιχείο πού έπισημαίνουν όσοι έχουν ζήσει τόν έθισμό σέ τέτοιου είδους παιχνίδια είναι ή παραμέληση της προσωπικής ύγιεινης. Ό John λέει χαρακτηριστικά: «Μερικές φορές όταν παίζω δέν έχω διάθεση νά καθαρίσω τό δωμάτιό μου. Ντρέπομαι λίγο πού τό παραδέχομαι, άλλά ύπάρχουν φορές πού ξεχνάω νά κάνω μπάνιο. Κάθεσαι νά παίξεις και σκέφτεσαι ότι πρέπει νά κάνεις μπάνιο, άλλά μετά λές: “Θά κάνω
άργότερα”. Τότε ξαφνικά είναι πολύ άργά γιά νά κάνεις μπάνιο. Και ή ίδια κατάσταση συνεχίζεται γιά μέρες, μέχρι νά άρχίσεις νά νιώθεις πραγματικά άσχημα. Κάποια στιγμή όμως καταλαβαίνω ότι πρέπει νά καθαρίσω τό δωμάτιό μου και νά κάνω μπάνιο».
Τέλος πολλοί όμολόγησαν ότι ή ένασχόλησή τους μέ τό παιχνίδι έπηρέασε καθοριστικά τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και τις φιλίες τους. Τό παιχνίδι γίνεται σημαντικότερο άπό τήν κοινωνική ζωή τού παίκτη, σέ σημείο πού οι φιλίες και οι σχέσεις του μέ τούς άλλους άνθρώπους μπαίνουν σέ δεύτερη μοίρα. Ό Larry όμολογεί ότι κατά τή διάρκεια μιάς περιόδου έντονης ένασχο λήσεώς του μέ τό παιχνίδι άντιμετώπισε προβλήματα στις σχέσεις του μέ τούς φίλους του πού δέν συμ μετείχαν στό παιχνίδι. «Ήξεραν μέ τί άσχολούμαι και δέν έμπαιναν πιά στόν κόπο νά μού τηλεφωνούν».
Χρήση, κατάχρηση, έθισμός. Τά στάδια πού οι γονείς και όσοι άσχολούνται μέ τούς νέους καλούνται νά άντιμετωπίσουν έτσι, ώστε νά άποτρέψουν άνεπιθύμητες καταστάσεις, πού μπορεί νά δημιουργήσει ή ένασχόληση μέ τά νέου τύπου παιχνίδια.
Τί πρέπει λοιπόν νά γνωρίζουν και πως νά συμπαρασταθούν οι γονείς στά παιδιά; Άλλά γι’ αύτό στό έπόμενο.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ