Μελέτη των θείων λογίων

ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΗΣ Ι.Μ.Μ.ΜΕΤΕΩΡΟΥ

Σύμφωνα  με  την  ορθόδοξη  διδασκαλία  ο  άνθρωπος  έχει  δύο  γνωστικά  κέντρα.Δηλαδή  δύο  οδούς,  δύο  τρόπους  μέσα  από  τους  οποίους  μπορεί  να  γνωρίσει  τα πράγματα, την κτιστή φυσική δημιουργία και τον ίδιο τον Θεό. Ο νους έχει την έδρα του στην καρδιά, είναι το κέντρο της ψυχής και αποκαλείται από τους Πατέρες «το ηγεμονικόν της ψυχής». Ο νους είναι η θεωρητική ενέργεια της ψυχής. Με τον νου ο άνθρωπος γνωρίζει τον Θεό, αποκτά την εμπειρία του Θεού,γίνεται  μέτοχος της Αληθείας και της Αποκαλύψεως του Θεού, αποκτά δηλαδή την πνευματική γνώση. Ο λόγος (η λογική) είναι η πρακτική ενέργεια της ψυχής. Με τον λόγο ο άνθρωπος γνωρίζει τη φύση και την κτιστή δημιουργία. Η γνώση της δημιουργίας του Θεού βοηθάει, βεβαίως, τον άνθρωπο να φθάσει και στη γνώση του ίδιου του Θεού, τηνοποία όμως αποκτά με τον νου. Με τη λογική δηλαδή, δεν μπορούμε να γνωρίσου με τον Θεό. Η λογική μας οδηγεί στην ανάγκη της πίστεως στον Θεό. Η αληθινή όμως γνώση του Θεού γίνεται με τον νου, με την καρδιά. Το μεγαλύτερο εμπόδιο, που δεν επιτρέπει στον σύγχρονο άνθρωπο να φθάσει στη γνώση του Θεού, είναι ακριβώς αυτό: ότι προσπαθεί να Τον γνωρίσει με λάθος τρόπο, χρησιμοποιώντας λανθασμέναμέσα.  Αντικαθιστά  δηλαδή  τον  νου  (την  καρδιά)  με  τον  λόγο  (την  λογική)  και καταλήγει έτσι στον ορθολογισμό και στην αδυναμία να γνωρίσει αληθινά τον Θεό.Ο φωτισμένος νους οδηγεί στον Θεό, χωρίς να αποποιείται τη λογική του. Σκοπός της ζωής  μας  είναι  η  θέωση,  η  μετοχή  μας  στην  άκτιστη  δόξα  του  Θεού,  που επιτυγχάνεται μέσα από την κάθαρση της καρδιάς και τον φωτισμό του νοός.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ