Ι.Μ.ΒΑΡΛΑΑΜ

Πληροφορίες για τους δύο οσίους υποτακτικούς μας παρέχουν οι ίδιοι οι πνευματικοί τους πατέρες, ο όσιος Νεκτάριος και Θεοφάνης, στην αυτοβιογραφία τους.

Σύμφωνα λοιπόν με τα λεγόμενά τους, τα πρώτα αγκωνάρια του κοινοβίου τους, οι πρώτοι τους υποτακτικοί Παχώμιος και Βενέδικτος, τους ακολούθησαν πιστά από την αρχή. Με το σωματικό και ψυχικό τους κόπο συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση του παλαιού ναού των Τριών Ιεραρχών, καθώς επίσης και στο μακροχρόνιο κι πολύμοχθο κτίσιμο των υπολοίπων οικοδομών πάνω στο δυσπρόσιτο βράχο του Βαρλαάμ. «Και δή κόπον και πόνον βαλόντες μετά των οικείων ημών υποτακτικών των εξ αρχής συνόντων ημίν, Βενεδίκτου και Παχωμίου των μοναχών… ανεκαινίσαμεν εκ μέρους τον ναόν των μεγάλων τριών Ιεραρχών».

Οι όσιοι υποτακτικοί Βενέδικτος και Παχώμιος φρόντισαν από την αρχή για την απαρασάλευτη τήρηση του ασκητικού προγράμματος και των κανόνων των αγίων πατέρων τους στην καθημερινή τους πορεία. Τους ακολουθούσαν με κάθε ακρίβεια στην οδό που εκείνοι χάραξαν υπομένοντας μέχρι τέλους της ζωής τους με προθυμία και αφοσίωση την επίπονη άσκηση της λιτής τροφής και των πολύωρων ιερών Ακολουθιών. «Και παρά μέν την αρχήν οι δύο μόνοι υποτακτικοί… συγκοπιώντες και συμπονούντες ήσαν ημίν είς πάντα∙ οίτινες και την αυτήν ημιν οδόν διαπερώντες υπέμειναν έως της αυτων τελευτης προς τε τροφήν και δίαιταν και ακολουθίαν των ιερών υμνων και προσευχών».

Μετά από μία μακρά περίοδο ασκητικών αγώνων, πρώτος παρέδωσε το Πνεύμα του εν ειρήνη ο όσιος μοναχός Βενέδικτος «†εκοιμήθ(η) ο εν (μον)αν(οις) κυρ Βενέδικτος ο ημών καλόγερος ετ(ους) ζνα (7051=1543) του Αγ(ιου) Πάσχ(α)».

Για τον αξιομακάριστο αυτόν υποτακτικό οι όσιοι πατέρες τους σημειώνουν στην αυτοβιογραφία τους: «Εν τούτω δε τω Ζνα )=1543) κεκοίμηται και ο αδελφός ημών ο εν μοναχοίς Βενέδικτος ο εξ αρχής έως τέλους άκραν υποταγήν ενδειξάμενος εις ημάς, μάλλον δ’ εις Θεόν».

Στην ιερά μονή Βαρλαάμ φυλάσσεται σε πολύτιμη λειψανοθήκη το πόδι του οσίου Βενεδίκτου, με άφθορο το δέρμα επάνω του. Σε μεγαλυνάριο προς τιμήν των οσίων κτιτόρων του Βαρλαάμ η μοναχή Θεοτέκνη έχει συμπεριλάβει και τον όσιο Βενέδικτο τον υποτακτικό:

Θεώ καθικέτευε εκτενώς

Δυάς των Κτητόρων

Βαρλαάμ συν τω παλαιώ

ασκητή ομού τε των θείω Βενεδίκτω

υπέρ των ευφημούντων υμών την άθλησιν.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ