Ν.Ι.Μάγνητος, Περιήγησις ή τοπογραφία της Θεσσαλίας και θετταλικής Μαγνησίας, εν Αθήναις 1960, σσ.30-31

Μετέωρα, μοναστήρια κτισμένα επί πετρών ηλιβάτων, αι οποίαι υψούνται εις τα πλάγια του τελευτώντος αυτόθι όρους ως πυραμίδες μάλλον δε ως κολώναι. Θέαμα εξαίσιον, έχουσα επί κορυφής τόπον ισόπεδον ποία περισσότερον και ποία όσον κατέχει η οικοδομή του μοναστηριού, ήτις μακρόθεν φαίνεται ως αετοφωλεά.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ