Σπυρίδων Παγανέλης, Οδοιπορικαί σημειώσεις, εν Αθήναις, 1882, σ. 347.

Ο Άγιος Στέφανος είναι η Μονή των Μονών των Μετεώρων, εν η βλέπει τις ότι πνεύμα φειδούς και φρονήσεως πρυτανεύει εν παντί. […] Το θέαμα ην μεγαλοπρεπές και ζωγραφικώτατον, και την ψυχικήν συγκίνησιν, ην επόμενον ήτο να γενήσει τοιάυτη θέα από τοιούτου τόπου, ενέτεινεν ο ήχος του σημάντρου από της εκκλησίας, καλούντος εις την εσπερινήν προσευχήν τους μοναχούς. 

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ