Εκτύπωση

 

Σπυρίδων Παγανέλης, Οδοιπορικαί σημειώσεις, Α΄, σ. 347

 

Το θέαμα ην μεγαλοπρεπές και ζωγραφικότατον και την ψυχικήν συγκίνησιν, ήν επόμενον ήτο να γεννήση τοιάυτη θέα από τοιούτου τόπου, ενέτεινεν ο ήχος του σημάντρου από της εκκλησίας, καλούντος εις την εσπερινήν προσευχήν τους μοναχούς. 

{flike}