Πρόσωπα πού δέν εὑρίσκονται σέ ἀγαθή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, μποροῦν νά μνημονευθοῦν στήν Προσκομιδή;

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ