Δ. Γατόπουλος: Ιστορία της κατοχής

[ΑΘΗΝΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ]

(Από μια συνομιλία του Έλληνα πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά
με τον Ιταλό πρεσβευτή Γκράτσι στις 21 Αυγούστου 1939)

Μεταξάς : «.Ας έλθωμεν τώρα εις τα Δωδεκάνησα, Ημείς δεν έχομεν καμμίαν επιθυμίαν να εμφανιζώμεθα επεμβαίνοντες εις τα εσωτερικά των Δωδεκανήσων, αλλ' εθεωρήσαμεν πάντοτε ότι η καλή μεταχείρισις των Δωδεκανησίων θα εβελτίωνεν τας σχέσεις Ελλάδος και Ιταλίας. Επανειλημμένως απασχόλησα τον προκάτοχόν σας με το ζήτημα τούτο και ο κ. Μποσκαρέλλι είχεν επανειλημμένως επέμβη παρά τη κυβερνήσει του, ούτως ώστε να διαφανή προς στιγμήν η ελπίς της καλλιτερεύσεως της εν Δωδεκανήσω καταστάσεως, Αντί τούτου όμως εχειροτέρευσεν αύτη και δη εις σημείον ώστε οι Δωδεκανήσιοι, μη δυνάμενοι να υποστούν τας ιταλικάς πιέσεις, να εισρέουν καθημερινώς εις την Ελλάδα,

Δεν επιθυμώ, βέβαια, να εμφανισθώ προβαίνων εις διάβημα επί του ζητήματος τούτου, αλλά πρέπει να λάβητε υπόψιν ότι έχομεν, ήδη, εις τον Πειραιά και εις τας Αθήνας περί τους 10.000 Δωδεκανησίους, οίτινες δεν παύουν διεκτραγωδούντες τα δεινά που υφίστανται αι νήσοι των. Και ναι μεν δεν τους αφήνομεν να προβαίνουν εις δημοσίας εκδηλώσεις, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει να ομιλούν και να διασπείρουν εις τον ελληνικόν πληθυσμόν πνεύμα βαρυτάτου παραπόνου, κατά της Ιταλίας.»

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ