Σπ. Σελληνά: Η Ελλάς εις τον πόλεμον

[ΑΘΗΝΑ-1946-ΑΕΤΟΣ]

(Για το κατόρθωμα του ιατρού Βασιλείου Βεργή)

Το εξοχώτερον δείγμα της ιταλικής τόλμης εξεδηλώθη την νύκτα της 17 ης προς την 18 η Νοεμβρίου 1940, όταν ο ιατρός Βασίλειος Βεργής , επί κεφαλής 14 Δωδεκανησίων συμπατριωτών του, επιβιβασθείς κρυφίως μικρού βενζινοπλοίου, από ένα σημείον της ηπειρωτικής Ελλάδος, κατελάμβανεν αιφνιδιαστικώς την ιταλικήν φρουράν του Αγαθονησίου , νησίδος κειμένης εις απόστασιν ενός μόλις μιλίου από την Λέρον, την μεγάλην ιταλικήν ναυτικήν βάσιν της Δωδεκανήσου, από την οποίαν ο Μουσολίνι ηπείλει την ναυτικήν εν τη Μεσογείω ιςχύν της Αγγλίας. Μετ' ου πολύ ο Έλλην ιατρός απεχώρει εκείθεν, παραλαβών ως αιχμαλώτους τον διοικητήν της φρουράς και τρεις εκ των ανδρών του με ολόκληρον τον οπλισμόν των.

Οι Ιταλοί υπέθεσαν ότι η επιχείρησις αύτη του ιατρού Βεργή, ο οποίος ας σημειωθή ενήργησεν όλως αυτοβούλως επί του προκειμένου, ήτο το προοίμιον μεγάλης ελληνικής στρατιωτικής επιθέσεως εναντίον της Δωδεκανήσου. Κατόπιν τούτου, αι φρουραί των νήσων παρέμειναν εν επιφυλακή καθ' όλην την ημέραν της 18 ης Νοεμβρίου.

Και όταν επήλθεν η νυξ, στολίσκος ιταλικών αντιτορπιλλικών ανέγραψεν μίαν ακόμη ένδοξον σελίδα εις την ναυτικήν του ιστορίαν, διακινδυνεύσας να εξέλθη 40 ολόκληρα μίλια μακράν της βαρέως οχυρωμένης βάσεως του εν τω λιμένι Λάκκοι της Λέρου δια να βομβαρδίση την ανοχύρωτον κωμόπολιν του Τηγανίου, εις την νότιον ακτήν της Σάμου, εκεί έρριψε μερικάς οβίδας, χωρίς να προκαλέση υλικάς ζημίας, και κατόπιν τα ιταλικά αντιτορπιλλικά επανέπλευσαν ολοταχώς εις την βάσιν των. Την επομένην εχθρικά αεροπλάνα εσυνέχιζον τον βομβαρδισμόν εναντίον του Τηγανίου και του λιμένος Βαθέος.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ