Περικοπές από άρθρα αγγλικών εφημερίδων υπέρ της ιταλοκρατούμενης Δωδεκανήσου

  Το περιοδικό «Σφαίρα» της 25 ης Ιανουαρίου, δημοσίευσε άρθρον περί Δωδεκανήσου, εις το οποίον αφού παρατηρεί ότι παραδόξως μικρά προσοχή παρεσχέσθη μέχρι τούδε δημοσία εις το πρόβλημα της ιταλοκρατουμένης Δωδεκανήσου, διττώς ελληνικής και όσον αφορά τον πληθυσμόν και όσον αφορά την ιστορίαν της, μολονότι τα πρόσφατα γεγονότα κατέστησαν στρατηγικήν της θέσιν σχεδόν απελπιστικήν, εξιστορεί την διπλωματικήν εξέλιξιν του ζητήματος και τον τρόπον καθ' ον η Ιταλία κατώρθωσε να διατηρήση τας νήσους.

Ανεξαρτήτως, λέγει το περιοδικόν, των ιστορικών και εθνικών δικαίων, ουδεμία υπήρχε δικαιολογία όπως επιτραπή εις την φασιστικήν Ιταλίαν να δημιουργήση οχυράν βάσιν εις το Αιγαίον, ήτις καλώς χρησιμοποιουμένη, θα ηδύνατο να διακόψη άπαξ διά παντός την ζωτικήν βρετανικήν γραμμήν των συγκοινωνιών Γιβραλτάρ-Αλεξανδρείας. Ήδη αποτελεί καλήν στρατηγικήν να αφεθούν αι νήσοι, να εξαντληθούν δια μίαν βραχείαν και ολιγοδάπανον επίθεσιν, και πρέπει να ελπίζωμεν ότι αι ημέραι της Ιταλίας εις τας μυθικάς ελληνικάς νήσους είναι μετρημέναι και ότι θα δυνηθώμεν να ακούσωμεν επί τέλους την επιστροφήν του επιγείου τούτου παραδείσου εις εκείνους εις ους δικαιωματικώς ανήκει»

Παρεμφερή περί Δωδεκανήσου άρθρα εδημοσίευσεν η εφημερίς «Σταρ» ως και η εφημερίς «Εσπερινά Νέα» του Εδιμβούργου. Η τελευταία τονίζουσα την ελληνικήν πικρίαν διά την τύχην της Δωδεκανήσου, υπενθυμίζει ότι μετά τας επιτυχίας εις την Αλβανίαν ηκούσθη εις τας Αθήνας η κραυγή «Στην Δωδεκάνησο!» και ότι οι εν Αμερική στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες προσδοκούν την ελληνικήν επίθεσιν κατά των νήσων, όταν επιστή η στιγμή.

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ