ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν

καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου

Ἡ Ὀρθόδοξη πίστη μας, ἐκτός ἀπό πολύτιμη παρακαταθήκη τόσο γιά τά πρόσωπά μας ὅσο καί γιά τό λαό μας, ἀποτελεῖ ἀφορμή ὑπομνήσεως τοῦ χρέους νά πιστεύουμε ὀρθῶς καί νά μήν ξεχνοῦμε τίς ρίζες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί τῆς ζωῆς μας.

Τό δέντρο τῆς πίστεως φτάνει στόν Κύριό μας καί τούς Ἀποστόλους. Τό πρωτοχριστιανικό πνεῦμα τῆς ἀγάπης γιά τόν Θεό καί τόν πλησίον, ἡ κοινωνία τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ, τό μήνυμα τῆς Ἀληθείας ὅπως αὐτό ἀποτυπωνόταν στήν προσευχή καί τό κήρυγμα καί ἐκείνη ἡ γλυκεῖα ταπείνωση πού ἔκανε τούς χριστιανούς νά ζητοῦν τήν ἀλλαγή τοῦ κόσμου, ἀφοῦ δέχονταν τήν μεταμόρφωση τῆς δικῆς τους ζωῆς, ἀποτελοῦν τήν μία μεγάλη ρίζα τῆς Ὀρθοδοξίας.

Ἡ δεύτερη ρίζα βρίσκεται στό πατερικό πνεῦμα. Ἡ Ὀρθοδοξία μας βρῆκε τήν ἱστορική της ταυτότητα καί πληρότητα μέσα ἀπό πολλούς ἀγῶνες, τόσο ἐνδοεκκλησιαστικούς ὅσο καί κοινωνικούς, προκειμένου νά ξεκαθαρισθεῖ ποιά εἶναι ἡ Ἀλήθεια γιά τά ζητήματα τῆς πίστεώς μας. Μελετώντας τήν Ἱστορία, σπουδάζουμε τό θαυμαστό ἐκεῖνο γεγονός τῆς ἀξιοποιήσεως ὅλης τῆς σοφίας πού οἱ Ἅγιοι Πατέρες κατέγραψαν, χάρις στόν φωτισμό τους ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα, καί μᾶς ἔδωσαν τή δυνατότητα νά γνωρίσουμε τί διδάσκει ἡ Ἐκκλησία γιά τό Πρόσωπο τοῦ Κυρίου, γιά τούς Ἁγίους, τίς εἰκόνες, τήν πίστη. Καί ἡ πατερική σοφία εἶναι ἀποτέλεσμα σπουδῆς τῆς πίστεως ὄχι μόνο στά σπουδαστήρια καί τίς βιβλιοθῆκες, ἀλλά κυρίως στήν προσωπική πνευματική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τό Θεό καί τόν πλησίον μέσα στήν Ἐκκλησία.

Ἡ τρίτη ρίζα τῆς πίστεώς μας βρίσκεται στό οἰκουμενικό πνεῦμα. Ἡ Ἐκκλησία δέν μιλᾶ γιά θέματα πού ἀφοροῦν μεμονωμένους ἀνθρώπους ἤ ἐποχές. Τό μήνυμά της ἀπευθύνεται σέ ὅλο τόν κόσμο. Δέν κλείνεται στά τοῦ οἴκου της. Ἔχει λόγο γιά τή ζωή τοῦ κόσμου κάθε ἐποχή, γιατί τό Εὐαγγέλιο ἀφορᾶ στόν ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος, ὅσο κι ἄν οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες ἀλλάζουν, δέν παύει νά ἔχει τίς ἴδιες ἀνάγκες καί ἀγωνίες, τά ἴδια προβλήματα, τίς ἴδιες ἀποτυχίες. Γι' αὐτό καί οἱ ἀποφάσεις σέ ζητήματα πίστεως βρίσκουν σύμφωνη τήν σύμπασα Ἐκκλησία, τήν μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική, αὐτή τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, αὐτή πού διατήρησε τήν ὀρθόδοξη πίστη καί παράδοση στήν Ἱστορία.

Τίς ρίζες τῆς Ὀρθόδοξης πίστεως πού μᾶς ὁδηγοῦν στόν Κύριο καί τούς Ἀποστόλους, στό γνήσιο πατερικό πνεῦμα, στήν σωτηρία πού ἀπευθύνεται πρός ὅλο τόν κόσμο καλούμαστε νά ζήσουμε οἱ σύγχρονοι χριστιανοί στήν καθημερινότητά μας μέ τήν ἔνταξή μας στήν Ἐκκλησία. Καί δέν ἀρκεῖ μόνο ἡ δική μας προσπάθεια. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά στηρίξουμε τόσο μέ τήν προσευχή μας, ὅσο καί μέ τήν ἀγάπη καί τήν ἐλεημοσύνη μας τήν διάδοση τοῦ Εὐαγγελίου εἰς πᾶσαν τήν γῆν μέ τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή. Ἡ στροφή τῆς σκέψεώς μας σέ ὅλους αὐτούς πού ἀπανταχοῦ τῆς γῆς μιλοῦνε γιά τό Εὐαγγέλιο καί τό ζοῦνε, ἀποτελεῖ πολύτιμο τρόπο πνευματικῆς στηρίξεως σέ ἕνα ἔργο ἀθόρυβο, ἀλλά γνήσια ὀρθόδοξο.

Ἄς τραφοῦμε ἀπό τίς ρίζες τῆς πίστεώς μας. Σέ μιά ἐποχή πού ἡ ἀδιαφορία γιά τόν Θεό καί τόν συνάνθρωπο, οἱ κάθε λογῆς αἱρέσεις, οἱ ψεύτικοι τρόποι μέ τούς ὁποίους τό κακό προσπαθεῖ νά μᾶς πείσει ὅτι ἡ εὐτυχία βρίσκεται μακριά ἀπό τό Θεό, ἐμεῖς ἄς ξεδιψοῦμε πνευματικά ἀπό τά νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας. Καί ὁ Κύριός μας θά μᾶς στερεώσει!


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ