Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΠΥΞΙΔΑ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξῶν

καί Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου

Ἡ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως ὀνομάζεται ἡ πρώτη Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἀποτελεῖ γιά ὅλους μας τήν ἀφορμή νά θυμηθοῦμε τήν σημασία τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καί Παραδόσεως, τόσο γιά τήν ἐποχή μας, ὅσο καί γιά τόν καθέναν μας.

Εἶναι σπουδαῖο νά γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δέν εἶναι ἰδεολογία ἤ θρησκευτική πεποίθηση, οὔτε προσωπικό δεδομένο τῆς ἰδιωτικῆς μας ζωῆς. Εἶναι ἡ ἔκφραση Ὀρθῆς Πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας ἀνά τούς αἰῶνες, ἡ ὁποία γίνεται πράξη καί τρόπος ζωῆς. Ἡ Πίστη αὐτή βιώνεται- χωρίς καμία παρέκκλιση ἀπό τήν διδασκαλία καί τό πρότυπο τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων- ὡς σχέση ἀγάπης μέ τό Θεό καί τόν συνάνθρωπο πού μᾶς ἁγιάζει καί μᾶς μεταμορφώνει πνευματικά. Ἀποτυπώνεται στή ζωή τῶν Ἁγίων μας, στούς Λόγους τῶν Πατέρων, στό αἷμα τῶν Μαρτύρων, στά δάκρυα τῶν Ἀσκητῶν, στήν προσευχή καί τόν ἀγῶνα τοῦ κάθε πιστοῦ.

Αὐτή ἡ πίστη ἀποτέλεσε τήν πυξίδα ἡ ὁποία στήριξε τό Γένος καί τόν λαό μας. Χάρις σ'αὐτήν ἐπιβιώσαμε ἱστορικά. Καί αὐτή εἶναι τό ἀντίβαρον στήν πρωτοφανῆ πολιτισμική ἐπίθεση πού ὑφιστάμεθα στήν παγκοσμιο-ποιημένη κοινωνία μας. Μᾶς ζητεῖται στήν πράξη νά ἐνσωματωθοῦμε σέ ἕναν κόσμο ὅπου ὁ Θεός ἀπορρίπτεται ἤ περιθωριοποιεῖται καί θριαμβεύουν ὁ πολιτισμός τῆς εἰκόνος, τοῦ καταναλωτισμοῦ καί τῶν ἀπολαύσεων.

Οἱ πνευματικές ἀξίες τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεώς μας ἀποτελοῦν σημεῖο ἀντιστάσεως. Παραμένοντας τηρητές τῶν πατρώων δογμάτων διαμορφώνουμε μία δυναμική στάση ἔναντι τῆς ζωῆς. Ἀγαποῦμε ἔμπρακτα τόν συνάνθρωπό μας. Προσευχόμαστε γιά τήν σωτηρία ὅλων, ἀλλά καί ἀγωνιζόμαστε τόν καλόν ἀγῶνα καί ὡς Ἐκκλησία ἀλλά καί προσωπικά ὁ καθένας μας, ὥστε ὁ κόσμος μας νά πλησιάσει τόν τρόπο τῆς Πίστεως καί τῆς Ἀληθείας.

Ἡ Κέρκυρά μας ἔχει τό ἀκριβό προνόμιο νά φιλοξενεῖ τό σεπτό σκήνωμα τῆς Ἁγίας Θεοδώρας, ἡ ὁποία ἐστήριξε τήν Ὀρθοδοξία, ἀποκαθιστώντας τίς ἱερές εἰκόνες καί ἀποδίδοντας τήν δέουσα τιμή στό Θεανθρώπινο Πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ τόπος μας ἀποτελεῖ σταυροδρόμι πολιτισμῶν, καθώς ἵσταται ὡς ἄγρυπνος φρουρός μεταξύ Δύσεως καί Ἀνατολῆς. Ἀκολουθώντας τά διδάγματα τῆς Ἁγίας, ἀλλά καί μέ ἐπίγνωση τῆς εὐθύνης μας ὡς συνεχιστῶν τῆς Παραδόσεώς μας, καλούμαστε νά δώσουμε ὅλοι μας καί πάλι τήν καλή μαρτυρία σ' αὐτήν τήν κρίσιμη ἐποχή.
Ἒχουμε χρέος πρός τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Εἶναι ἀνάγκη τά μηνύματά της νά μήν μένουν στό περιθώριο, ἀλλά νά γίνονται γνωστά σέ ὅλο τόν κόσμο. Καί ἡ τήρηση τῶν παραδόσεών μας ἀποτελεῖ τό καλύτερο ἀντίδωρον ἀγάπης γιά τά ὅσα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μᾶς προσφέρει. Ἂν μάλιστα, ἀντλήσουμε ἀπό τόν πνευματικό της πλοῦτο τίς ἀξίες πού εἶναι ἀπαραίτητες γιά τή ζωή μας, τότε πραγματικά θά δηλώνουμε ὄχι μόνο λόγοις, ἀλλά ἒργοις τόν γνήσιο σεβασμό πρός ὅ,τι ἀποτελεῖ τό κατεξοχήν συστατικό στοιχεῖο τῆς ταυτότητος καί τῆς ἰδιοπροσωπίας μας.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ