analipsi1Ηταν συγκλονιστική ή ώρα τοϋ άποχωρισμοϋ. Ό Κύριος στό όρος των έλαιών, άφοϋ είχε δώσει τις τελευταίες του ύττοθήκες στούς άγαττημένους του μαθητές, κι ένώ έκεΐνοι τόν έβλεπαν, άρχισε νά ύψώνεται πρός τόν ούρανό. Καθώς άνέβαινε, οί μαθητές έκστατικοΐ είχαν καρφωμένα τά βλέμματά τους πάνω του- «άτενίζοντες ήσαν εις τόν ούρανόν πορευομένου αϋτοϋ» (Πράξ. α' 9-10). Μέ βλέμμα προσεκτικό παρατηρούσαν τόν Κύριο πού άνέβαινε στον ούρανό, ώσπου σέ λίγο χάθηκε άπό τά μάτια τους.
Οί μαθητές δέν μπορούσαν πλέον νά δοΰν τό τέλος αύτής τής άνόδου. Κατανοούσαν ότι δέν μπορούσαν πλέον νά δοΰν αύτόν πού τόσο άγάπησαν, αύτόν πού τόσο τούς άγάπησε, τόν θησαυρό τους, τή ζωή τους. Κι έπειδή σ’ Αύτόν είχαν δώσει όλη τους τήν άγάπη, σ’ Αύτόν είχαν καί τώρα στραμμένο τό βλέμμα τους καί τήν καρδιά τους.
Κι έμεναν άκίνητοι νά παρατηρούν μέ πόθο καί βλέμμα άμήχανο. Ώσπου κάποια στιγμή δύο άγγελοι τού Θεού τούς διέκοψαν λέγοντας: Ό Κύριος θά ξανάρθει, θά τόν ξαναδεΐτε. Εκεί πού πάει, έσεΐς τώρα δέν μπορείτε νά Τόν άκολουθήσετε. Αλλά, όταν ξανάρθει, θά Τόν συναντήσετε καί πάλι, καί θά είστε πάντοτε μαζί του.

Πόση παρηγοριά καί χαρά κι έλπίδα μετάγγισαν τά λόγια αύτά τών άγγέλων στις ψυχές τών μαθητών! Αλλά καί πόση μεταδίδουν στις καρδιές όλων μας, όλων τών πιστών κάθε έποχής! Διότι κι έμεΐς όσο ζοϋμε στή ζωή αύτή «έκδημοΰμεν άπό τοϋ Κυρίου», είμαστε ξενιτεμένοι άπό τόν Κύριο (βλ. Β' Κορ. ε' 6). Όχι έπειδή είμαστε χωρισμένοι άπό Αύτόν, άλλά έπειδή δέν Τόν βλέπουμε μέ τά μάτια τοϋ σώματος. «Διά πίστεως γάρ περιπατοϋμεν, ού διά είδους» (Β' Κορ. ε' 6-7). Πορευόμαστε τό δρόμο τής ζωής μας μέ τά μάτια τής πίστεως, χωρίς νά μπορούμε νά Τόν δούμε. Τόν αισθανόμαστε βέβαια άοράτως δίπλα μας, μέσα μας, άλλά νά Τόν δούμε μέ τά σωματικά μας μάτια δέν μπορούμε. Τόν αισθανόμαστε μέ τά μάτια τής πίστεως.

Γι’ αύτό καί οί άγιοι ζοϋσαν μέ τήν προσδοκία τής αιώνιας ζωής ζοϋσαν μέ τόν πόθο νά φύγουν άπό αύτή τή ζωή, γιά νά συναντήσουν τόν Κύριο. Λαχταρούσαν νά πάνε μόνιμα κοντά του. Νά γιατί κι έμεΐς πρέπει νά έχουμε τέτοιους ούράνιους πόθους. Όσο τό φως τής πίστεως φωτίζει τήν ψυχή μας, τόσο καί οί καρδιές μας νά έλκύονται περισσότερο άπό τά άόρατα, άπό τά μή βλεπόμενα, άπό τά ούράνια καί θεϊκά.
Ό πόθος τής θέας τού Θεού είναι ό μεγαλύτερος πόθος τού άνθρώπου. Ένας πόθος πού τόν φύτεψε μέσα μας ό ίδιος ό Θεός. Αύτόν τόν ιερό πόθο έξέφρασε πολύ χαρακτηριστικά ό θεόπτης Μωυσής όταν έλεγε στον Θεό: «Έμφάνισόν μοι σεαυτόν γνωστώς, ϊνα ϊδω σε» (Εξ. λγ' 13) φανέρωσέ μου τό πρόσωπό σου αισθητά γιά νά Σέ δω. Αλλά καί ό άπόστολος Πέτρος γράφει στούς πιστούς: Υποφέρετε τώρα πειρασμούς γιά νά δοξασθεΐτε όταν φανερωθεί ό Χριστός, «όν ούκ είδότες άγαπάτε, εις όν άρτι μή όρώντες, πιστεύοντες δέ άγαλλιάσθε χαρά άνεκλαλήτω καί δεδοξασμένη» (Α' Πέτρ. α’ 8) αύτόν τόν Χριστό Τόν άγαπάτε, άν καί δέν Τόν έχετε γνωρίσει προσωπικά καί δέν Τόν είχατε δεΐ όταν ζοΰσε ώς άνθρωπος στον κόσμο αύτό. Κι έπειδή πιστεύετε σ’ Αύτόν, παρόλο πού δέν Τόν βλέπετε τώρα μέ τά σωματικά σας μάτια, θά πλημμυρίσετε μέ άγαλλίαση στό μέλλον άπολαμβάνοντας χαρά πού δέν μπορεί νά περιγράφει στόμα άνθρώπου, μιά χαρά γεμάτη δόξα.

Αύτά τά αισθήματα είχαν άμέτρητα έκατομμύρια πιστών πού άγάπησαν τόν Κύριο περισσότερο άπ’ οτιδήποτε άλλο καί προτίμησαν σκληρά μαρτύρια καί θάνατο, γιά νά μήν Τόν στερηθούν ποτέ, γιά νά ζοϋν αιωνίως κοντά του. Γιατί καταλάβαιναν ότι ό Χριστός είναι τό πάν γι’ αύτούς, είναι ή άγάπη τους καί τό νόημα τής ζωής τους.
Αλλά κι έμεΐς οί άγωνιζόμενοι πιστοί πόσο θά θέλαμε νά αισθανθούμε τή θεϊκή του ώραιότητα, τήν άνυπέρβλητη τελειότητά του. Κι άν χωρίς νά Τόν έχουμε δεΐ μέ τά μάτια μας, Τόν άγαποϋμε, πόση άγάπη καί χαρά άραγε θά νιώσουμε όταν θά Τόν δούμε μέσα στή θεϊκή του δόξα!
Αύτή άλλωστε ήταν καί μία άπό τις τελευταίες έπιθυμίες τού Κυρίου μας, όπως τήν έξέφρασε στόν ούράνιο Πατέρα του μετά τό Μυστικό Δείπνο: Πατέρα μου, αύτοί πού μοϋ έχεις δώσει θέλω νά είναι μαζί μου, «ϊνα θεωρώσι τήν δόξαν τήν έμήν», γιά νά βλέπουν καί νά άπολαμβάνουν τή δόξα τού προσώπου μου (Ιω. ιζ' 24).
Κι έμεΐς αύτό νά θέλουμε. Αύτό τό μοναδικό καί ύπέροχο πρόσωπο τού Κυρίου νά δούμε. Νά Τόν άτενίζουμε αιωνίως «πρόσωπον πρός πρόσωπον» στή Βασιλεία του.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ