sinodosagionpateronΤιμά ή άγια μας ’Εκκλησία τούς 318 άγιους καί Θεοφόρους Πατέρες τής Α' Οικουμενικής Συνόδου, οί όποιοι συνήλθαν στή Νίκαια τής Βιθυνίας τό 325 μ.Χ. μέ σκοπό νά καταδικάσουν τή φο¬βερή αίρεση τοϋ θεομάχου Άρείου καί νά άσψαλίσουν τό Ορθόδοξο ποίμνιο στήν όδό τής άληθείας.Τά ιερά Αναγνώσματα καί οί ύμνοι τής ήμέρας πρός τιμήν τους έχουν καθιερωθεί. Είναι δέ πολύ έπίκαιρος ό λόγος τοϋ άποστόλου Παύλου άπό τό Άποστολικό άνάγνωσμα: «Προσέχετε», λέει ό άκούραστoς Απόστολος άπευθυνόμενος γιά τελευταία φορά πρός τούς πρεσβυτέρους τής Εφέσου «έγώ γάρ οίδα τούτο, ότι είσελεύσονται μετά τήν άφιξίν μου λύκοι βαρείς εις ύμάς μή φειδόμενοι τοϋ ποιμνίου» γνωρίζω καλά ότι μετά τήν άναχώρησή μου θά εισβάλουν άνάμεσά σας ψευδοδιδάσκαλοι σάν άγριοι καί σκληροί λύκοι, πού θά διαρπάζουν άλύπητα τό ποίμνιο βλάπτοντας καί άφανίζοντας τις ψυχές των λογικών προβάτων.

Αύτός ό θεόπνευστος άποστολικός λόγος μάς δίνει τήν άφορμή πρώτον, νά έπισημάνουμε τόν κίνδυνο τών αιρέσεων καί δεύτερον, νά ύπογραμμίσουμε τό δικό μας χρέος ένώπιον αύτοϋ τοϋ κινδύνου.

1. «Λύκοι βαρείς»

Δέν είναι ύπερβολική ή εικόνα τών άγριων λύκων πού χρησιμοποιεί ό άπόστολος Παϋλος, γιά νά παραστήσει τόν κίνδυνο άπό τήν εισβολή τών αιρετικών. Άλλωστε ό ίδιος ό Κύριος είχε χαρακτηρίσει «λύκους άρπαγες» τούς αιρετικούς καί μάλιστα είχε προειδοποιήσει τούς μαθητές του νά προσέχουν, διότι οί άρπακτικοί αύτοί λύκοι έμφανίζονται «έν ένδύμασι προβάτων», δηλαδή μέ τήν έξωτερική μορφή τής άθωότητας καί τής ήμερότηταςτοϋ προβάτου (Ματθ. ζ' 15) 

Πόσο άληθινοί καί έπίκαιροι άκούγονται καί σήμερα αύτοί οί λόγοι! Πλήθος αιρέσεων καί πλανεμένων παραθρησκευτικών ομάδων διεισδύουν μέσα στή σύγχρονη πολυπολιτισμική καί συγκρητιστική κοινωνία μας καί προβάλλουν τις διεστραμμένες διδασκαλίες τους μέ τρόπο πειστικό καί έλκυστικό. Είναι οί Παπικοί καί Ούνίτες, οί όποιοι, παρά τήν έμμονή τους σέ σοβαρές αιρετικές πλάνες, διαδίδουν ότι δέν έχουμε πολλές διαφορές καί συμμετέχουν κάποτε καί σέ θείες Λειτουργίες τών ’Ορθοδόξων, καί προσέρχονται άκόμη καί γιά νά κοινωνήσουν! Είναι οί Προτεστάντες καί μάλιστα οί Πεντηκοστιανοί, οί όποιοι μέ δωρεάν διανομή έντύπων καί βιβλίων, μέ ραδιοφωνικές έκπομπές καί άλλες συστηματικές μεθόδους προσπαθούν ύπουλα νά προσηλυτίσουν άνύποπτους συνανθρώπους μας. Ακόμη πιό ύπουλοι είναι οί γνωστοί «Μάρτυρες τοϋ Ιεχωβά» μέ τήν άντιχριστιανική καί άντεθνική προπαγάνδα τους, άλλά καί οί 500 καί πλέον νεοφανείς αιρέσεις καί παραθρησκεΤες, πού δροϋν άνενόχλητες στήν Ελλάδα μέ τή μορφή έπιστημονικών, φιλοσοφικών, άνθρωπιστικών ή κοινωνικών σωματείων, καί δημιουργούν, πολλές άπ’ αύτές, ολοκληρωτική έξάρτηση στούς οπαδούς τους...
Ό κίνδυνος είναι μεγάλος. Όποιος μπλεχτεί στά δίχτυα τών αιρετικών άποκόπτεται άπό τήν 'Εκκλησία καί βρίσκεται έξω άπό τό λυτρωτικό χώρο τής χάριτός της. Διότι, όπως έλεγε ό άγιος ίερομάρτυς Κυπριανός, «Έξω άπό τήν ’Εκκλησία δέν ύπάρχει σωτηρία»!

2. Γρηγορείτε!

Ποιο είναι λοιπόν τό δικό μας χρέος άπένανπ στον ορατό αύτό κίνδυνο τών αιρέσεων;

Τό πρώτο πού χρειάζεται είναι ή έγρήγορση. «Γρηγορεΐτε!», φώναζε τότε ό άπόστολος Παϋλος στούς ποιμένες τής ’Εφέσου καί μέσω αυτών σέ όλους μας. Νά είστε ξύπνιοι, σέ έπιφυλακή. Είναι λοιπόν άπαραίτητο να προσέχουμε καί μεΐς πολύ, γιά νά μή δεχόμαστε τίποτε αιρετικό. Όπως έξετάζουμε τις τροφές, ώστε νά μήν είναι άλλοιωμένες ή δηλητηριασμένες, πολύ περισσότερο οφείλουμε νά διαφυλαττουμε τό Ορθόδοξο δόγμα καί ήθος άπό κάθε άλλοίωση, νοθεία καί παραχάραξη. Μόνο ό,τι είναι γνήσιο κι άληθινό, έχει άξια. 'Οτιδήποτε άλλο είναι ψεύτικο, άχρηστο καί πολύ βλαβερό!

’Επιπλέον είναι άνάγκη νά γνωρίσουμε τήν ’Ορθόδοξη πίστη μας, νά μελετούμε τήν Άγια Γραφή καθώς καί βιβλία μέ τή ζωή τών Αγίων καί τή διδασκαλία τών Πατέρων τής ’Εκκλησίας μας, ώστε νά είμαστε σέ θέση νά διακρίνουμε τήν άλήθεια άπό τήν πλάνη. Μπορούμε έπίσης νά βρούμε κατάλληλα άντιαιρετικά βιβλία καί ’Ορθόδοξες ιστοσελίδες, πού ένημερώνουν γιά τις πλάνες τών αιρέσεων καί τήν ύπουλη προσηλυτιστική δράση τους, ώστε κι έμεΐς νά είμαστε ένημερωμένοι καί άλλους νά μπορούμε νά διαφωτίζουμε.

Ο Κύριος μάς ζητά νά άγαπάμε όλους τούς άνθρώπους. Άν κάτι άποστρεφόμαστε δέν είναι οί αιρετικοί, άλλά οί φρικτές αιρέσεις πού ύποστηρίζουν καί ή διάσπαση τής ένότητος τήν όποια έπιφέρουν στό Σώμα τού Χριστού. Οί άγιοι Πατέρες έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα στό θέμα «αίρεση» καί άγωνίστηκαν μέ τήν «σφενδόνη τού Πνεύματος» καί όλες τους τις δυνάμεις, ώστε νά διώξουν μακριά άπό τήν ποίμνη τού Χριστού τούς «βαρείς καί λοιμώδεις λύκους». Ας τούς παρακαλούμε νά πρεσβεύουν καί γιά όλους έμάς, ώστε νά μένουμε σταθεροί κι άμετακίνητοι στην πίστη τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μας καί άγρυπνοι θεματοφύλακες τής παραδόσεώς της.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ