spiritΜεγάλη καί χαρμόσυνη ή  εορτή τής Πεντηκοστής, κατά τήν όποια έορτάζουμε τήν έπιφοίτηση τοΰ Άγιου Πνεύματος στήν Εκκλησία. Άπό τήν ήμέρα εκείνη τό Άγιον Πνεύμα σάν δροσερό ορμητικό ποτάμι ξεχύνεται στή ζωή τής Εκκλησίας καί ποτίζει κάθε ψυχή πού διψά γιά τή σωτηρία της. Καί στό  ιερό Εύαγγέλιο άκοϋμε τόν Κύριο νά καλεϊ όσους διψούν πνευματικά, νά έρχονται κοντά του γιά νά πίνουν, νά ξεδιψούν. Γιά ποιά πράγματα όμως διψά ή ψυχή τοΰ άνθρώπου καί πώς μπορεί πραγματικά νά ξεδιψάσει;

1. Η ΔΙΨΑ THC ΨYXHC

Είναι άλήθεια ότι δέν διψά μόνο τό σώμα άλλά καί ή ψυχή τοϋ άνθρώπου. Άπό τότε πού ό άνθρωπος άμάρτησε καί έξορίστηκε άπό τόν Παράδεισο, ή ψυχή του περιπλανιέται σέ χώρα έρημική καί άνυδρη. «Ή ψυχή μου ώς γή άνυδρός σοι», ομολογεί ό ιερός Ψαλμωδός (Ψαλμ. ρμβ' [142] 6). Κατάξερη ή ψυχή τοϋ άνθρώπου κατακαίεται άπό άφόρητη δίψα, δίψα πνευματική.

Γιά ποιά πράγματα όμως διψά ό άνθρωπος καί τί κάνει συνήθως γιά νά ικανοποιηθεί;

Διψά γιά χαρά, εύτυχία καί δόξα. Καί γιά νά ξεδιψάσει στρέφεται συνήθως μέ όλες του τις δυνάμεις στήν άπόκτηση ύλικών άγαθών, στήν άπόλαυση των πρόσκαιρων ήδονών, στήν ικανοποίηση προσωπικών φιλοδοξιών. Τίποτε όμως άπό αυτά τά εγκόσμια δέν ξεδιψά τήν ψυχή. Διότι αύτή άναζητά κάτι ούράνιο καί ύπερκόσμιο. Διψά άκόμη ό άνθρωπος καί γιά τήν άλήθεια. Άπειρα τά έρωτήματα πού τόν άπασχολοϋν. 'Ορισμένα βασανιστικά. Έρωτήματα σχετικά μέ τήν ύπαρξη τού Θεού, τόν γύρω κόσμο, τόν έαυτό του. Άπό τήν άρχή τής ιστορίας του πάνω στή γη ό άνθρωπος προσπάθησε νά δώσει άπαντήσεις στά θεμελιώδη αύτά έρωτήματα. Αλλά καί έδώ λανθασμένο δρόμο άκολούθησε. Ανέπτυξε φιλοσοφικές θεωρίες καί έγκόσμιες θρησκείες καί βέβαια πουθενά δέν μπόρεσε νά βρει τήν όντως Αλήθεια γιά νά ικανοποιήσει τή δίψα τής ψυχής του. Διψά έπίσης ό άνθρωπος γιά ζωή. ’Επιθυμεί τή λύτρωση καί τή σωτηρία του άπό τά δεσμά τής άμαρτίας καί τού θανάτου. Καί είναι φυσικό αύτό, διότι ό Θεός έχει πλάσει τόν άνθρωπο γιά νά ζήσει αιώνια. Ό θάνατος καί μόνο ώς σκέψη είναι άποκρουστικός. Δυστυχώς όμως ό άνθρωπος προσπαθεί πάλι νά ικανοποιήσει καί αύτή τή δίψα του μέ λανθασμένο τρόπο. Αγωνίζεται νά παρατείνει τή ζωή του στηριζόμενος άποκλειστικά στήν έπιστήμη καί τήν τεχνολογία. Έφτασαν μάλιστα κάποιοι έπιστήμονες νά δηλώσουν άλαζονικά ότι «βρισκόμαστε ένα βήμα πριν άπό τήν άθανασία». Πόσο γρήγορα όμως διαψεύστηκαν! Καί ή δίψα τού άνθρώπου γιά ζωή παραμένει άνικανοποίητη..

2) ΠΩΣ ΞΕΔΙΨΑΕΙ Η ΨΥΧΗ.

Ποιά είναι λοιπόν ή πηγή πού μπορεί νά ξεδιψάσει πραγματικά τήν κάθε άνθρώπινη ψυχή; Τήν άπάντηση μάς τήν έδωσε ό ίδιος ό Κύριος: «Έάν τις διψρ, έρχέσθω πρός με καί πινέτω», είπε. Έάν κανείς αισθάνεται πόθο καί δίψα γιά χαρά, εύτυχία καί δόξα, γιά τήν άλήθεια καί τήν αιώνια ζωή, άς έρχεται κοντά μου καί άς πίνει έλεύθερα γιά νά ξεδιψάσει.

Μάς προσφέρει ό Κύριος τό «ΰδωρ τό ζών», τή ζωογόνο χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αύτό τό «ζών ύδωρ» είναι πού ικανοποιεί όλες τις άγιες έπιθυμίες τής ψυχής μας. Διότι όπως μάς βεβαίωσε πάλι ό θείος Διδάσκαλος: «Ός άν πίη έκ τοϋ ϋδατος οΰ έγώ δώσω αύτώ, ού μή διψήση εις τόν αιώνα» (Ιω δ' 14).

Άς μήν προσπαθούμε έπομένως νά ξεδιψάσουμε στις θολές πηγές τοϋ κόσμου. Τό «ύδωρ τό ζών» θά τό βρούμε μόνο μέσα στήν ’Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έκεϊ συναντούμε τόν Κύριο Ιησού Χριστό καί λαμβάνουμε τις πλούσιες δωρεές τού Αγίου Πνεύματος. Μέ τόν άγώνα γιά τήν κάθαρση τών παθών, τήν προσευχή, τή μελέτη τών θείων Γραφών, καί προπάντων μέ τή συμμετοχή μας στά ιερά Μυστήρια καί μάλιστα στή θεία Εύχαριστία, ό άγαθός Παράκλητος έρχεται καί κατοικεί στήν ψυχή μας καί μάς προσφέρει όλα όσα έπιθυμοϋμε. Μάς χαρίζει τήν άληθινή άγάπη, τήν τέλεια χαρά καί τήν άναφαίρετη ειρήνη, διότι αύτά άποτελοϋν καρπό τής δικής του παρουσίας μέσα μας (Γαλ. ε’ 22). Μάς οδηγεί «εις πάσαν τήν άλήθειαν» (Ιω. ις' 13). Μάς έγγυάται τήν όντως ζωή καί τή δόξα τού ούρανοϋ, διότι τό Άγιον Πνεύμα είναι «ό θησαυρός τών άγαθών καί ζωής χορηγός», όπως τό λέμε κάθε φορά στή γνωστή προσευχή, τό «Βασιλεύ Ούράνιε».

 

Μέσα στήν πνευματική ξηρασία τοϋ σύγχρονου κόσμου ό Κύριος δέν μάς άφήνει άβοήθητους καί διψασμένους ψυχικά. Μάς χορηγεί τό Άγιον Πνεύμα. Άς καθαρίζουμε λοιπόν τό δοχείο τής ψυχής μας γιά νά γίνεται δεκτικό τής χάριτος τού Αγίου Πνεύματος, καί τότε ή ψυχή μας θά ξεδιψά πραγματικά καί θά άπολαμβάνει πλούσιες τις δωρεές του. 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ