ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΕΘΝΟΣ


Ν. Μπρατσιώτης

Κατά τήν ἑορτήν λοιπόν τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν πανηγυρίζομεν συγχρόνως καί αὐτοῦ τοῦ γνησίου πνευματικοῦ των τέκνου τά γενέθλια. Πρόκειται βεβαίως περί τοῦ ἀθανάτου Ἑλληνοχριστιανικοῦ Πολιτισμοῦ, ἀριστουργηματικοῦ εἰς ἁρμονικάς ἀναλογίας τῆς συνθέσεώς του καί μεγαλειώδους εἰς ἐκπληκτικόν συγκερασμόν τῶν ἀξιῶν του καί ἐννοῶ τήν Παιδείαν, τήν αἰσθητικήν, τά ἰδανικά καί γενικῶς τό Ἑλληνοχριστιανικόν πνεῦμα.

Ἰδιαιτέρως τονίζω, ὥστε νά τόν ὑπογραμμίσω, τόν δοκιμώτατον καί κατηξιωμένον ὅρον Ἑλληνοχριστιανικός πού ἔχει εἰς τάς ἡμέρας μας τόσον πολύ καί τόσον, βεβαίως, ἀδίκως καί ἀνιστορήτως διαβληθῆ.

Ἡ ἁρμονική σύζευξις τοῦ ἀρχαίου καί τοῦ νέου, τῆς ἐνδόξου πολιτισμικῆς παραδόσεως τοῦ γεραροῦ παρελθόντος καί τοῦ ἡγιασμένου ρηξικελεύθου παρόντος, πού τοῦ ἀνῆκεν ἀνέσπερον τό μέλλον, τοῦ αἰσθητικῶς ὡραίου καί τῆς ἠθικῆς καθαρότητος, τῆς πνευματικῆς καλλιεργείας καί τῆς γνησίας πνευματικότητος, τοῦ ἐπιγείου καί τοῦ ἐπουρανίου, τοῦ κλασσικοῦ ἀνθρωπίνου καί τοῦ ἐνανθρωπήσαντος θείου εἰς τόν νέον καί ἀδιασπάστως ἑνιαῖον πλέον Ἑλληνοχριστιανικόν Πολιτισμόν ἀπέβη ἐν τέλει εἰς ὄφελος καί τῶν δύο μεγεθῶν πού τόν ἐστοιχειοθέτησαν. Καί ἐν πρώτοις ὁ Ἑλληνισμός ἱστορικῶς ἐδικαιώθη πλήρως μέ τήν πανηγυρικήν πλέον ἀναγνώρισιν τῆς τόσον σπουδαίας προσφορᾶς του καί τοῦ μοναδικοῦ του ρόλου εἰς τήν διάδοσιν καί ἑδραίωσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ. Δέν διεσώθη δέ μόνον, ἀλλά καί ἀνεζωογονήθη ἀπό τό ζείδωρον χριστιανικόν πνεῦμα. Ἀπεκαθάρθη, ἐξηγιάσθη καί ἔτσι ἠξιοποιήθη ἄριστα ὅλον τό πλουσιώτατον δυναμικόν του. Ἀφοῦ δέ μέ τήν σύζευξιν αὐτήν ὑπερενίκησε τάς ἐγγενεῖς ἀδυναμίας του, ἀφώπλισε τήν δικαίαν ἐπιφυλακτικότητα τῶν καλοπροαιρέτων ἀντιτιθεμένων εἰς αὐτόν.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ