«Τό πνεῦμα φωτίζει τούς θεοφόρους Πατέρας...»

 

Τό πνεῦμα φωτίζει τούς θεοφόρος Πατέρας καί μαζί μέ τήν γενικῆν νῆψιν καί τήν προσευχήν εἰς ὅλα καί τήν φυλακήν τοῦ νοός τούς ἀποκαλύπτει τρόπον διά νά ξαναβροῦν τήν χάριν, τρόπον ἀληθινά θαυμαστόν καί ἐπιστημονικώτατον. Αὐτή ἦταν ἡ ἀδιάκοπος προσευχή εἰς τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν. Ὄχι ἁπλῶς, ἀλλ᾿ εἰς τά ἴδια τά βάθη τῆς καρδιᾶς νά ἐπικαλοῦνται τό πανάγιον ὄνομά του Κυρίου, νά ζητοῦν μ᾿ ἐμπιστοσύνην τό ἔλεος Του.

Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ