Ὅτι πρέπει νά νομίζωμε πιό ὀδυνηρόν ἀπό κάθε θάνατον τήν στέρησιν τῆς προσευχῆς...

Ὅτι πρέπει νά νομίζωμε πιό ὀδυνηρόν ἀπό κάθε θάνατον τήν στέρησιν τῆς προσευχῆς, μᾶς διδάσκει ὁ μέγας Δανιήλ ὁ προφήτης, πού προτίμησε νά καταδικαστῇ εἰς θάνατον παρά νά στερηθῇ καί διά μίαν στιγμήν τήν προσευχήν.
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ