«Ὅταν συμβαίνῃ νά πληθύνωνται εἰς τόν νοῦν μας οἱ πονηροί λογισμοί...»

 

Ὅταν συμβαίνῃ νά πληθύνωνται εἰς τόν νοῦν μας οἱ πονηροί λογισμοί, νά βάζωμε ἀνάμεσά τους τήν ἐπίκλησιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί ἀμέσως θά τούς ἴδωμεν νά διαλύωνται σάν καπνός εἰς τόν ἀέρα, ὅπως μᾶς ἐδίδαξε ἡ πείρα.
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ