«Σέ παρακαλῶ, ἐφόσον εὑρίσκεσαι εἰς τήν ζωήν...»

 

Σέ παρακαλῶ, ἐφόσον εὑρίσκεσαι εἰς τήν ζωήν, μήν ἀφήσεις ἐλευθέραν τήν καρδίαν σου. Διότι ὅπως ὁ γεωργός δέν μπορεῖ νά εἶναι σίγουρος διά τούς καρπούς του, ἐπειδή δέν γνωρίζει τί μπορεῖ νά συμβῇ μέχρις ὅτου τούς μαζέψῃ, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος δέν ἐπιτρέπεται νά ἀφήσῃ ἀφύλακτον τήν καρδίαν του ὅσο ἀναπνέει, ἀλλά πρέπει πάντοτε νά φωνάζῃ πρός τόν Θεόν νά τόν βοηθήσῃ καί νά τόν ἐλεήσῃ.
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ