«Τό ἄκτιστον φῶς τῆς ἀϊδίου ζωαρχικῆς Παναγίας Τριάδος...»

 

“ Τό ἄκτιστον φῶς τῆς ἀϊδίου ζωαρχικῆς Παναγίας Τριάδος καθορᾶ τας
διά τοῦ κεκαθαρμένου καί ἀπαθεστάτου νοός τοῦ εὐχομένου Ὀρθοδόξου,
ἀλλά καί διά τῶν σωματικῶν τοῦ ὀφθαλμῶν, τούτων πνευματοποιηθέντων διά τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Εἶναι δέ ἀσυγκρίτως λευκότερον τῆς χιόνος καί τηλαυγέστερον τοῦ ἡλίου Εἰσδύει δέ εἰς ὅλον τόν ψυχοσωματικόν ἄνθρωπον, καί θεώνει αὐτόν! “
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

{flike}

 


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ