«Ἡ ψυχή ἄς ἔχει τό θάῤῥος της εἰς τόν Χριστόν...»

 

Ἡ ψυχή ἄς ἔχει τό θάῤῥος της εἰς τόν Χριστόν καί ἄς τόν παρακαλῇ καί καθόλου ἄς μή δειλιάζῃ, διότι δέν πολεμεῖ μόνη της, ἀλλά μαζί μέ τόν φοβερόν βασιλέα Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι ὁ Κτίστης ὅλων τῶν ὄντων, ἀσωμάτων καί σωματικῶν, δηλαδή ὁρατῶν καί ἀοράτων.
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ