«Ἄς κοπιάσωμεν σάν τόν Δαβίδ, κράζοντας τό «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ..»

 

Ἄς κοπιάσωμεν σάν τόν Δαβίδ, κράζοντας τό «Κύριε Ίησοῦ Χριστέ».
Ἄς βραχνιάσῃ ὁ λάρυγγάς μας καί ἄς μή κουράζωνται τά μάτια τοῦ νοός μας ἀπό τό νά ἐλπίζωμέν εἰς τόν Κύριον καί Θεόν μας...
Ἐκ τῆς Φιλοκαλίας.

{flike}


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ